സുക്കോ-1

PTFE ഉപകരണങ്ങളും പൂപ്പലും റഷ്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു

PTFE ഉപകരണങ്ങളും പൂപ്പലും റഷ്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു

PTFE ഉപകരണങ്ങളും പൂപ്പലും റഷ്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-07-2019